Handelsbetingelser

Priserne er i DKK pr oktober 2022, inkl. moms, ekskl. evt. transport, hvor ikke andet er nævnt.
Betaling netto kontant.
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nedenstående regler og de i vor prisliste angivne priser og retningslinjer anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med ProComfort/MultiCare.
Den der rekvirerer ydelser betegnes i det følgende som lejer, og ProComfort/MultiCare betegnes som udlejer.
Lejer har ret til at træde tilbage fra en lejeaftale uden begrundelse, indtil 2 dage før lejeperiodens begyndelse.

Lejeperioden

Lejeperioden går fra kl. 8:00 på startdatoen til kl. 16:00 på slutdatoen. Prisen for lejen udgør aldrig mindre end 14 dage, uanset om det lejede returneres eller afhentes før perioden er gået. Undtaget er dog hvis andet skriftligt er aftalt.
Returneres materiellet senere end kl. 16:00, pålægges en lejeafgift på kroner 100,- for yderligere 1 døgn. Er det lejede materiel ikke returneret inden 2 døgn, faktureres yderligere en lejeperiode. Dog kan der skriftligt aftales andet pr. udlejning.

Ved levering på en adresse i Danmark, vil leveringstidspunktet som udgangspunkt være mellem 8 og 16, dog kan leveringstidspunktet variere. Såfremt der sker forsinkelser som følge af fragtfirmaet, er udlejer ikke forpligtiget til at yde kompensation. Hjælpemidler vil blive leveret hurtigst muligt på den aftalte dag eller alternativt den efterfølgende dag.

Skader og ansvar

Du skal passe godt på vores hjælpemidler og hvis de går i stykker, hæfter du for reparationen eller erstatning af hele hjælpemidlet.
Lejer hæfter for eventuelle skader eller defekter, der påføres materiellet i lejeperioden og evt. forsikring af hjælpemidlet påhviler lejer. Det påhviler til enhver tid lejeren at bruge hjælpemidlerne efter anvisningerne. Hjælpemidler må ikke udsættes for skadeligt snavs.
Påføres hjælpemidlet skade eller defekter pga. skødesløshed, kådhed, bevidst tilsidesættelse af anvisningerne eller på anden måde handlinger der kan betegnes som bevidste eller mangel på respekt for materiellet, hæfter ene og alene lejer. Både for de reservedele der måtte skulle skiftes og for den arbejdsløn der faktureres. Er materiellet ødelagt for mere end 80 % af nyværdien, repareres materiellet ikke, og 80 % af varens værdi udbetales til udlejer.
I den tid materiellet er i lejers varetægt, påhviler det lejer at opbevare dette på fornuftig og ansvarsfuld måde.
Det er lejeren selv der hæfter, hvis der sker skade på brugeren, andre personer eller dyr, ting og effekter, bygninger m.m. under brug af hjælpemidlet.
Ved tyveri, brand eller hærværk af det lejede, mens dette er i lejers varetægt, skal dette straks oplyses til udlejer. Hændelsen skal ligeledes meldes til Politiet og kopi af anmeldelsesblanketten skal hurtigst muligt gives til udlejer.
Udlejer har ret til at kræve produktets fulde nyværdi, såfremt det lejede produkt / materiel ikke er returneret til udlejer 5 dage efter lejemålets udløb.

Betaling

For lejen hos ProComfort/MultiCare kan der betales i DKK med: VISA og MasterCard. Der tages ikke kortgebyrer.
Beløbet hæves først på dit kort, når din lejeperiode starter. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
For kommunale institutioner tilbyder vi elektronisk fakturering ved angivelse af EAN-nr.
Ved defekter, fejl, mangler eller reklamationer vedr. det lejede, skal dette straks meddeles udlejer på telefon 70235010 eller info@procomfort.dk. Orienteres dette først ved returnering, kan udlejer undlade at refundere dele af, eller hele lejebeløbet.
Lejer hæfter ikke for skader, fejl og mangler der ene og alene kan siges at være opstået pga. alm. slitage, eller fabrikationsfejl.

Rengøring

Alle lejede effekter skal afleveres i rengjort stand, eller der skal være tilkøbt rengørning som tilvalg til hjælpemidlet. Er materiellet ikke rengjort ved returnering, pålægges der et tillæg til prisen på 350 kr. til rengøring. Dette beløb faktureres.
Det påhviler til enhver tid lejer at vedligeholde og efterse materiellet før, under og efter brugen.

Andre rettigheder

Det lejede materiel må ikke udlejes, udlånes eller overdrages til 3. part.

Annulleringer

Annullering af forudbestilt materiel skal altid meddeles udlejer min. 2 dage før aftalte lejemåls start. Hvis dette meddeles senere, eller lejer udebliver, har udlejer ret til at kræve 50 % af den samlede tabte lejeindtægt.

Fortrydelsesret

Når hjælpemidlet er afhentet/leveret, er der ingen fortrydelsesret.

Udlejers ansvar

ProComfort påtager sig intet ansvar for evt. forsinkelser, tabt indtægt, driftstab, lønudgifter eller andre udgifter der måtte opstå som følge af nedbrud af det lejede materiel. Ej heller i tilfælde af krig, vind og vejr, naturkatastrofer, force majeure og evt. andre mulige forhold der forhindrer brugen af hjælpemidlerne.

Levering og afhentning

For at få hjælpemidlet leveret, skal lejer betale fragt. Prisen for fragt er baseret, dels på den adresse hvor lejer ønsker leveringen og dels på det samlede antal lejede effekter.
Levering sker med fragtfirma eller ved omdeling ved ProComfort/Multicare. Hvor der benyttes fragtfirma, modtager du et track & trace nummer, så lejer kan følge pakken.
Levering sker til stueplan.
Ønskes levering på etager, skal dette aftales individuelt med ProComfort/MultiCare og der vil blive pålagt et gebyr.
Leveringstiden er normalt 1 hverdag. Hvis ordren er afgivet inden kl. 12:00 på en hverdag, kan der som udgangspunkt leveres næstkommende hverdag. Ordrer afgivet efter kl. 12:00 på en hverdag, leveres på anden kommende hverdag.
Hvor lejer ønsker selv af afhente og returnere de lejede hjælpemidler, afhentes produkter på ProComfort/MultiCares adresse, Broholmvej 9, 5463 Harndrup. Produkter kan afhentes og returneres kl. 8:00 – 16.00. Afhentning og returnering mellem kl. 16.00 og 22:00 kan tilbydes ved skriftlig aftale.

Vilkår i forbindelse med levering og afhentning med fragtmand

Er hjælpemidlet leveret i en papkasse, er det vigtigt, at den pakkes i samme papkasse, ved returnering.

Ved returnering, fremsender ProComfort/MultiCare et forsendelses-ID, som skal påføres papkassen ved returnering.
Hvis papkassen ikke kan genanvendes, er det meget vigtigt, at I kontakter ProComfort/MultiCare straks efter modtagelsen, ellers vil der blive pålagt et gebyr på DKK 200,-.

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Multicare ApS

Broholmvej 9

5463 Harndrup

CVR-nr.: 38728466

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@multicare.dk

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/elleransættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder, der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.